BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết thủ tục dầu diezel chuyển khẩu xuất trả lại nước xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 69/HQQN-GSQL ngày 09/01/2013 củaCục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về đề nghị của Công ty TNHH VIPCO Hạ Long - Tậpđoàn Xăng dầu Việt Nam được xuất trả lại nước xuất khẩu lượng tồn đọng dầudiezel chuyển khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 38 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công văn số 45/BCT-XNK ngày 03/01/2013 củaBộ Công Thương về việc xuất trả lượng dầu diezel chuyển khẩu, đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan căn cứ nộidung hợp đồng mua hàng giữa Công ty TNHH VIPCO Hạ Long với thương nhân bánhàng, các chứng từ liên quan khi làm thủ tục đối với lô dầu diezel 8.230 tấnkinh doanh chuyển khẩu và văn bản đề nghị xuất trả 8.230 tấn dầu diezel củathương nhân bán hàng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên quan tạiđịa bàn để thực hiện giám sát lô hàng dầu diezel ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theođúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái