BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4481/TC-CST
V/v: Thuế TNDN đối với hợp đồng liên danh không thành lập pháp nhân Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật
- Công ty TNHH Thương mại và PTCN Ngân Giang

Về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạtđộng liên danh với các nhà thầu nước ngoài (liên danh C&T, liên danhC&O và liên danh C&G) cung cấp thiết bị phục vụ giảng dạy cho Dự ángiáo dục đào tạo dạy nghề thuộc Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội nêu tại công văn số 802/GD ngày 8/12/2004 của Công ty Xuất nhập khẩuThiết bị toàn bộ và Kỹ thuật và công văn số 875/NG-CV ngày 6/12/2004 của Côngty TNHH Thương mại và PTCN Ngân Giang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn Luật thuếTNDN; căn cứ Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 về việc sửa đổi, bổ sungThông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độthuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Namkhông thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thìhoạt động liên danh với các nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị phục vụ giảngdạy cho Dự án giáo dục đào tạo dạy nghề thuộc Tổng cục Dạy nghề phải chịu thuếTNDN với thuế suất 28%. Cách xác định doanh thu và chi phí hợp lý để tính thuếcụ thể như sau:

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Theo hướng dẫn tạiđiểm 3.11, Mục II, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì doanh thu để tính thunhập chịu thuế là giá bán hàng hóa ghi trong hóa đơn thương mại (commercialinvoice) được ký phát bởi cả hai Bên trong liên danh hoặc hóa đơn giá trị giatăng được ký phát bởi Bên Việt Nam trong liên danh theo quy định tại Hợp đồngthương mại ký với Ban Quản lý dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.

2. Chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế: Là các khoảnchi phí hợp lý theo hướng dẫn tại Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC Các khoản chi phí hợp lý phải là các khoản thực thanh toán và phải có hóa đơn,chứng từ chứng minh. Không hạch toán vào chi phí hợp lý các khoản chi nêu tạiMục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC .

Việc hạch toán và hóa đơn chứng từ đối với một số khoản chicó tính đặc thù của liên danh (không có tư cách pháp nhân) xác định như sau:

- Chi phí mua hàng nhập khẩu là giá thanh toán cộng (+) thuếnhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản phụ thu theo quy định của Nhà nước(nếu có), cộng chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, thuê kho, chi phí giámđịnh (nếu có). Trường hợp kê khai giá tính thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng muabán hàng hóa (ký giữa người bán hàng nước ngoài và Bên Việt Nam thay mặt liêndanh) cao hơn giá thực thanh toán thì giá thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩuđược xác định theo giá thực thanh toán; Trường hợp kê khai giá tính thuế nhậpkhẩu theo giá hợp đồng mua bán hàng hóa thấp hơn giá thực thanh toán thì giáthanh toán là giá kê khai tính thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng.

Chi phí mua hàng trong nước là giá mua ghi trên hóa đơn củangười bán hàng xuất cho liên danh hoặc Bên được ủy quyền trong liên danh theothỏa thuận hợp tác, cộng (+) chi phí thu mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảoquản, phí bảo hiểm, tiền thuê kho bãi, phí chọn lọc, tái chế.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài tại Việt Nam là giá mua ghi trênhóa đơn bán hàng do người bán hàng xuất cho một bên trong liên danh;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài ở nước ngoài (điện thoại, fax,công tác phí…) của Bên nước ngoài hoặc Bên Việt Nam trong từng liên danh phảicó hóa đơn, chứng từ chứng minh là các khoản chi phục vụ hoạt động của liêndanh;

- Các khoản chi phí tiếp tân, giao dịch, hội nghị, môi giớivà các khoản thực chi khác tại Việt Nam và ở nước ngoài tối đa không quá 10%tổng số các khoản chi phí hợp lý (không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra)theo hướng dẫn tại điểm 11, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC .

Bộ Tài chính trả lời để các Công ty biết và phối hợp với cơquan thuế thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT;
- Lưu VP (2), CST (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền