TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44812/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
Đ/c: Lô 2,3,4, KCN ĐồngVăn II, X. Bạch Thượng, H. Duy Tiên, Tỉnh Hà NamMST:0500476693

Trả licông văn số 62/KTTC/DHD đề ngày 05/6/2015 và côngvăn số 02/KTTC đề ngày 06/7/2015 của Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex hỏi vềchính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 58 Chương VII Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quy định như sau:

"Điều 58. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ hoàn thuế của t chức, cá nhân là người nộp thuế vàcó mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cánhân đó.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tháng 12/2014, Công tyCP Dệt Hà Đông Hanosimex đã làm thủ tục di chuyn trụ sở chính từ Phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội về Huyện DuyTiên, Tỉnh Hà Nam thì sau khi chuyn địa đim Công ty thuộc Cục thuế tỉnh Hà Nam quản lý. Trường hợpCông ty có số thuế GTGT đề nghị hoàn thì Công ty nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cụcthuế tỉnh Hà Nam đ được giải quyết,số thuế được hoàn theo quy định bao gồm cả số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyn kỳ sau đến thời đim chuyn địa đim.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Dệt Hà ĐôngHanosimex được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 3;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn