TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44814/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Long Biên

Trả lời công văn số 4993/CCT-KT2 ngày 11/5/2015 của Chi cụcThuế quận Long Biên hỏi về vướng mắc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT, CụcThuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều LuậtThuế giátrị gia tăng, có hiệu lực thi hành từ01/01/2014.

+ Tại Khoản 2 Điều 12 Mục 2 Chương II quy định:

“2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xácđịnh cơ sở kinh doanhnộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thubán hàng hóa, cung ứngdịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinhdoanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán rachịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 nămhiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuếGTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiệntại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng n định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tng cộng chỉ tiêu “Tng doanh thu của HHDV bán ra chịuthuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuấtkinh doanh chia (:) sốtháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp theocách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp ápdụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệpáp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế....

c) Trường hợp doanh nghiệp thực hiệnkhai thuế theo quý từ tháng 7 năm 2013 thì cách xác định doanh thu của năm nhưsau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuếcác tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lênthì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Trường hợp doanh thu theocách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tínhtrực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấutrừ thuế.... ”

+ Tại Khoản 3 Điều 12 Mục 2 Chương II quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấutrừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lậpcó thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, k cả hóa đơn mua tài sản cố định, máymóc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 ch ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh khônghoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); t chức nước ngoài, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn ti điểm b, c khoản này phải gi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quảnlý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế. ”

+ Tại Tiết b Khoản 4 Điều 12 Mục 2 Chương II quy định:

“b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập kháckhông thuộc các trường hợp hướng dn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo hướngdn tại Điu 13 Thông tư này.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xãcó doanh thu từ 1 tỷ đng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luậtvề kế toán, hóa đơn, chứng từ thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Thủ tụcchuyn đi phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định củapháp luật về quản thuế.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xãkhông đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng phương pháptính trực tiếp.

Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắtđầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tínhtrực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thươngmại dịch vụ X xác địnhdoanh thu như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trởlên thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X chuyn sang áp dụng phương pháp khu trừ thuế từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015,2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đng thì Công ty TNHH thương mại dịchvụ X tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong năm 2015 và năm2016. Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH thương mại dịchvụ X trong năm 2017, 2018 phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. ”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính hướng dẫn sửa đi,b sung một số Thông tư để cải cách,đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014, quyđịnh sửa đi, b sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư s219/2013/TT-BTC như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều12 Thông tư s219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương phápkhấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàngnăm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thựchiện đầy đủ chế độ kế toán, s sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.....

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mi thành lập có thực hiện đầu tư, muasắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị công cụ, dụng cụ hoặccó hợp đng thuê địađiểm kinh doanh....

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phảigửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuếthực hiện phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửiThông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trựctiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quanthuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minhnhư dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được ngườicó thm quyền của doanh nghiệp ra quyết địnhđầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địađiểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụngphương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tưsố 219/20 13/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểmb, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại đim b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thôngbáo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ; cơ quan thuế phải có văn bản thôngbáo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanhbiết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương phápkhấu trừ thuế.

4. Các trường hợp khác:....

c) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mớithành lập khác không thuộc các trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì ápdụng phương pháp tính trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

d) Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợptác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điềunày và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định củapháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấutrừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồngtrở lên nhưng vn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định củapháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục ápdụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Saunăm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng n định phương pháp tính thuế trong 2năm liên tục.... ”

- Căn cứ công văn s 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về tiếp nhận mẫu 06/GTGT :

“Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăngký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộpmẫu 06/GTGT đến cơ quan thuếquản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hn np HSKT đầu tiên NNT không nộpmẫu 06/GTGT thì NNT thuc trường hp áp dng phương pháp tính thuế trc tiếp. ”

- Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lựcthi hành k từ ngày 01/01/2011, quy định về hủyhóa đơn:

+ Tại Điều 17 Chương III quy định xử lý thu hồi hóa đơn đã lập.

+ Tại Điều 18 Chương III quy định xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng:

“2. Tổ chức, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừngsử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng. ”

+ Tại Điều 27 Chương IV quy định về hủy hóa đơn:

“Điều 27. Hủy hóa đơn

3. Tổ chức, cá nhân có các loại hóa đơntự in, hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tc sử dụng nữa thì phải hủy hóa đơn chậm nhấttrong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, k từ ngày không còn sử dụng.

4. T chức, cá nhân mua hóa đơn của cơ quan thuếkhi chuyển sang sử dụng các loại hóa đơn khác phải quyết toán và hủy s hóa đơn đã mua còn chưa sử dụng chậm nhất trong thời hạn 30 (bamươi) ngày, k từ ngàysử dụng hình thức hóa đơn mới.

Việc hủy hóa đơn phải được thông qua Hội đồng hủy hóa đơn.Thành phần Hội đồng vàthủ tục hủy hóa đơn do Bộ Tài chính quy định. ”

- Căn cứ Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định xử lý đối với hóa đơnđã lập.

- Căn cứ Điểm 2 công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định:

“2. Đối với trường hợp chuyển sang áp dụng phương pháp trựctiếp từ ngày 01/01/2014 thì không được tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT. Trường hợpcơ sở kinh doanh không đủ thời gian in hóađơn bán hàng thì Cục Thuế xem xét bán hóa đơn đ cơ sở kinh doanh đủ dùng trong thời gian 2 tháng (tháng 1,tháng 2 năm 2014).

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội tr lời nguyên tắc như sau:

1. Về cách xác định phương pháp tính thuếGTGT

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước quý IV/2014 thuộc đốitượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định tại Khoản3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đi, bsung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên thì phải nộp Thôngbáo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT đến cơ quan Thuếquản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) đầu tiên phát sinh.Trường hp đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên,doanh nghiệp không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụngphương pháp tính thuế trực tiếp cho các kỳ tính thuế GTGT năm 2014.

Đến hết kỳ tínhthuế tháng 11/2014 (đối với trường hợp kỳ kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuếquý 3/2014 (đối với trườnghợp kê khai theo quý), doanh nghiệp xác định lại doanh thu làm căn cứ đxác định phương pháp tính thuế theoquy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và ví dụ 53 tạiKhoản 4 Điều 12 Thông tư s219/2013/TT-BTC nêutrên. Trường hợpdoanh thu ước tính theo cách xác định trên đạt từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanhnghiệp chuyn sang áp dụng phương pháp khấu trừtừ ngày 01/01/2015 và áp dụng n địnhcho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác đnh trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanhnghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp trực tiếp cho năm 2015 và 2016.

2. Về xử lý hóa đơn trong trường hợpchuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Trường hpdoanh nghiệp đã thuộc đối tượng phải chuyển sang áp dụng phương pháp trựctiếp thì không được tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT mà phải sử dụng hóa đơn bán hàng theo quy định. Trường hợp doanh nghiệpkhông đủ thời gian in hóa đơn bán hàng thì Cục Thuếxem xét bán hóa đơn đ cơsở kinh doanh đủ dùng trong thời gian 2 tháng.

Đối với số hóa đơn GTGT đã thông báo phát hành, không còn tiếptục sử dụng kể từ thời điểm chuyn đi sang phương pháp trực tiếp, doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh hủy theo quy định tại Điu 27 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.

Đối với hóa đơn GTGT đã lập, đề nghị Chi cục Thuế hướng dẫnđơn vị thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 17Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ và Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu Chi cục Thuế quận Long Biên nghiêmtúc rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chínhsách thuế đtránh phát sinh các trườnghp doanh nghiệp thực hiện chưa đúngquy định chính sách pháp luật nêu trên.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo để Chi cục Thuế được biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn