TỔNG CỤC THU
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44815/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Insight Technology Việt Nam
Đ/c: Tầng 22M, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng QuốcViệt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0106652245.

Trả lời công văn số 07/2015/CV-ITV ngày 09/06/2015của Công ty TNHH Insight Technology Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3, khoản 4, Điều 2, Chương I Thôngtư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thựchiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tạiViệt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam qui định về đối tượng không áp dụng:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từdịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Ví dụ 4:

Công ty H của Hongkong cung cấp dịch vụ thu xếphàng hóa tại cảng ở Hongkong cho đội tàu vận tải quốc tế của Công ty A ở ViệtNam. Công ty A phải trả cho Công ty H phí dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ởHongkong.

Trong trường hợp này, dịch vụ thu xếp hàng hóatại cảng Hongkong là dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hongkong nên khôngthuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam”.

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cungcấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thựchiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơtàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển,thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thếkèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thịtrên internet);

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ranước ngoài;

- Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);

- Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thôngquốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoàiViệt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theoquy định của Luật Viễn thông; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chínhquốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điềuước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia kýkết mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam”.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp Công ty kýhợp đồng thuê tổ chức và chuyên gia nước ngoài để nghiên cứu thị trường và tìmkiếm khách hàng nước ngoài, mọi hoạt động của các tổ chức và chuyên gia đó đềuthực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêudùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại ViệtNam theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Insight TechnologyViệt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn