TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44819/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bịTân Phát
(Đ/c: Số 168 Phan Trọng Tuệ - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội
MST: 0100981927)

Trả lời công văn số 159/CVTP ngày 09/02/2015 của Côngty cổ phần thiết bị Tân Phát (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

"Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thihành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừnêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hànghóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuếGTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiềnmặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị giatăng."

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế:

“2. Các khoản chi không được trừ khixác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vayvốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chứckinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam côngbố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tươngứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăngký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cảtrường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đãđược ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty vay tiềncá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí lãi vay được tính vàochi phí hợp lý nếu khoản chi đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và:

- Phần chi phí lãi vay có mức lãi suất không vượt quá150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểmvay.

- Công ty phải góp đủ vốn điều lệ theo giấy phép đăngký kinh doanh.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần thiếtbị Tân Phát được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT 4; Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn