TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4482/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH HANSAE Việt Nam
Địa chỉ: Lô D2, D1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi
Mã số thuế: 0302286394

Trả lời văn bản số 01/05/KT-HSVN ngày 14/5/2014 của Công tyvề lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003quy định về ký chứng từ kế toán:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từkế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏhoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phảithống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyềnhoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nộidung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền kýduyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện.Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định củapháp luật.

Căn cứ Khoản 2d, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) hướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn:

“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức ngườibán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếpbán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bêntrái của tờ hóa đơn”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khi bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ lập hóa đơn cho người mua, tiêu thức người bán hàng được kýmột lần được in cacbon qua các liên, không phải ký trên từng liên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế; - Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
(Nam-
HĐCT-Hanse)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga