TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44826/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MST: 0100774342)

Trả lời công văn số 1505/2015/YMVN ngày 26/5/2015của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (sau đây được gọi là Công ty mẹ) về việcxử lý thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ của chi nhánh, Cục thuế TP Hà Nội có ýkiến như sau:

- Căn cứ Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định khaithuế GTGT:

“1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trựcthuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính:nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khaithuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếuđơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì người nộp thuế thực hiện khai thuếgiá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có condấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầyđủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăngký nộp thuế riêng, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.”

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trựcthuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùngnơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giátrị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiềngửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị giatăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuếriêng và sử dụng hóa đơn riêng...”

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 06/4/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003,Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

+ Tại Điểm 1 Mục III Phần B quy định phương phápkhấu trừ thuế:

“...c/ Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

c.1- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuếGTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT.

c.2- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vàodùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và khôngchịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGTđầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ khôngchịu thuế GTGT...”

+ Tại Điểm 4 Mục I Phần D quy định đối tượng và trườnghợp được hoàn thuế GTGT:

“4- Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sápnhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao,bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGTđầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh Côngty Yamaha Motor (cùng tỉnh, thành phố với Công ty mẹ) chuyển đổi hình thức hạchtoán từ độc lập sang phụ thuộc năm 2008, kê khai thuế GTGT tập trung tại Công tymẹ, Chi nhánh có số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm chuyển đổi hìnhthức kê khai nếu đủ điều kiện khấu trừ thì Chi nhánh được chuyển nghĩa vụsang Công ty mẹ để tiếp tục kê khai, khấu trừ và hoàn thuế (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịCông ty liên hệ với Phòng Kê khai - Kế toán thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH YamahaMotor Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn