BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4484/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp xây dựng các công trình thủy điện Rào Quán Quảng Trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2769/BNN-ĐMDNngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việcghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công trình thủy điện Rào QuánQuảng Trị đã bước vào giai đoạn hoàn thành vào tháng 9/2007 và hòa vào mạnglưới điện quốc gia, vì vậy không thể bổ sung chế độ đối với người tham gia xâydựng công trình. Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định trong quá trình thi công,đời sống đối với người lao động trực tiếp tham gia xây dựng công trình, phù hợpvới chế độ đã tính khi lập dự toán công trình và cân đối với chế độ của cáccông trình xây dựng thủy điện khác, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thốngnhất áp dụng hệ số không ổn định sản xuất 15% lương cấp bậc, chức vụ, lươngchuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp thamgia xây dựng công trình thủy điện Rào Quán Quảng Trị (trong đó 10% hệ số khôngổn định sản xuất đã được Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 đưa vào trong quátrình xây dựng dự toán).

2. Hệ số không ổn định sản xuất nêutrên được tính vào dự toán công trình và được tạm ứng, thanh quyết toán theokhối lượng thực hiện.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn hướng dẫn Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định tại côngvăn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân