VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4484/VPCP-KTN
V/v chia sẻ chi phí đẩy nhanh phát điện Dự án nhiệt điện Cà Mau 1

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5869/BCT-NL ngày 16 tháng 6 năm 2010), về việc chia sẻ chi phí đẩy nhanh tiến độ phát điện Dự án nhiệt điện Cà Mau 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý