Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4487/TCHQ-KTTT
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG
MEN MÀU THUỶ TINH THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính có Côngvăn số 9270 TC/TCT ngày 1/6/2001 về việc phân loại mặt hàng men màu thuỷ tinh.Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn các đơn vịthực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết địnhsố 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên tắc phânloại hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu hướng dẫn tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng men màu thuỷ tinh (glass enamel), có thành phần gồmCeramic fit 60 -80%, titanium dioxitde 5-15%, pineoil, polyme/resin 2-3%, được sử dụng trong điều kiện nhiệt độtừ 500 đến 600 độ C, thuộc nhóm 3207, mã số 3207.20.00, thuế suất thuế nhậpkhẩu là 0% (không phần trăm).

Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan)thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thống nhất thực hiện.