BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4489/BTC-CST
V/v chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ ChíMinh

Trả lời công văn hỏi số 00081/SKHĐT-ĐT ngày 06/01/2009 củaSở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh về chính sách ưu đãi đối với doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp đăng ký lại theoquy định tại Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy địnhviệc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp vàLuật đầu tư: đối với các ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do đăng ký lại,hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ KH&ĐT nghiên cứu hướng dẫn thực hiệnchung cho các trường hợp này, vì vậy, sau khi có công văn hướng dẫn thực hiệnchung đề nghị Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tàichính.

2. Về xác định lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư:

- Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế thu nhập doanh nghiệpsố 14/2008/QH12 quy định "Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2009" và Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ". Tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định"Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009". Nghị định số124/2008/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2009, lĩnh vực,địa bàn đầu tư làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thựchiện theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP .

- Về ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất,thuê mặt nước và thu tiền sử dụng đất: các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, về tiền thuê đất, thuê mặt nước, về tiền thu sử dụng đất đề nghị Sở kếhoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp xác định lĩnh vực, địabàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tưvà Phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ ChíMinh biết và phối hợp với cục thuế địa phương thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường