BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4489/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 737/CT-THNVDT ngày20/5/2008 của Cục thuế tỉnh Nghệ An và công văn số 1592/CT-THNVDT ngày 29/9/2008của Cục thuế tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối vớisản phẩm đá khối, đá xẻ, đá siêu mịn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Căn cứ điểm 1.27 mục II phần A và điểm 3 mục IIphần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thànhsản phẩm khác, cụ thể dưới đây:

a- Dầu thô.

b- Đá phiến, cát, đất hiếm.

c- Đá quý..." thuộc diện không chịu thuếGTGT.

Theo các hướng dẫn trên, sản phẩm đá nguyênkhối là tài nguyên chưa được chế biến thành sản phẩm khác khi xuất khẩu khôngthuộc diện chịu thuế GTGT và không được áp dụng thuế suất 0%.

Đối với sản phẩm đá xẻ tấm lớn từ đá nguyênkhối theo kích thước xác định, đã được mài nhẵn bóng, phân tấm và sản phẩm đásiêu mịn được chế biến từ đá trắng là sản phẩm đã được chế biến thành sản phẩmkhác, khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương