Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 449/LĐTBXH-TL
NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC BỔ SUNGCHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC VÀ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Trả lời công văn số 4478/BQP ngày 12/12/2002 của Bộ Quốcphòng về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại côngvăn số 1272 TC/CSTC ngày 12/2/2003; Uỷ ban Dân tộc tại công văn số 56/UBDT-TCCB ngày 22/01/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấp khu vực mức 0,3 tínhtrên mức lương tối thiểu và phụ cấp đặc biệt mức 30% tính trên tiền lương cấphàm, hoặc phụ cấp quân hàm, tiền lương theo ngạch, bậc, tiền lương chức vụ đốivới cán bộ, công nhân, viên chức làm việc tại đảo Hòn Hải thuộc tỉnh BìnhThuận.

2/ Thời gian hưởng các chế độ phụ cấp nói trên từ ngày01/3/2003.

Đối tượng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiệntheo qui định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dântộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; chế độ phụ cấp đặcbiệt thực hiện theo qui định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/01/1994 của LiênBộ Lao động - Thương binh và Xã hội -Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụcấp đặc biệt.

Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhànước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo qui định mới.

Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúngqui định của Nhà nước.