BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/LĐTBXH-VP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 15/02/2016 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ. Không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

2. Kiểm tra, tổng hợp tình hình việc thực hiện tặng quà, hỗ trợ gạo cứu đói cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, chấn chỉnh các sai sót xảy ra (nếu có).

3. Thường xuyên giám sát, nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành tại địa phương trong thời gian sau Tết.

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về đời sống nhân dân tại các địa phương, đặc biệt là trong mùa giáp hạt và tại các vùng sâu, vùng xa, vùng xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn,...để tổng hợp chính xác nhu cầu cần hỗ trợ gạo cứu đói của địa phương, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chi trả trợ cấp định kỳ hàng tháng cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định, bảo đảm tiền trợ cấp đến được đối tượng kịp thời.

5. Tăng cường theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp; việc giải quyết các chế độ, tiền lương cho người lao động trong thời gian sau Tết; nhanh chóng giải quyết các tranh chấp lao động, hạn chế đình công.

Đ nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TKTH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền