Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 449 TCT/CS
NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VỐN VIỆN TRỢKHÔNG HOÀN LẠI.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Binh

Trả lời công văn số1436 CT/TQDI ngày 12/12/2001 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình hỏi về việc hoàn thuếgiá trị gia tăng của dự án trồng rừng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại;Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án trồng rừng sử dụng nguồn vốn viện trợkhông hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức theo Quyết định số 435/TTg ngày 16/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1997 đến năm 2001. Đến năm 2001dự án đã thực hiện xong, nhưng Ban quản lý dự án không đăng ký mã số thuế vớiCục Thuế địa phương nơi đóng trụ sở chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính; không lập hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tạiđiểm 3, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000của Bộ Tàichính đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng chodự án; không quyết toán thuế giá trị gia tăng với Cục Thuế địa phương khi kếtthúc dự án theo hướng dẫn tại Mục IV, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC của BộTài chính; Vì vậy không có căn cứ để hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hoá,dịch vụ mua vào thực hiện dự án.

Trường hợp dự án đã được Ngân sách cấp vốn đối ứng để nộpthuế hoặc trong giá thầu được duyệt đã có thuế giá trị gia tăng, thì Ban quảnlý dự án phải sử dụng vốn đối ứng đã được cấp để thanh toán thuế giá trị giatăng và không được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.