BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính

Trả lời đơn thư của độc giả qua Website Bộ Tàichính về việc lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cungứng dịch vụ ngoài công lập quy định: "1. Nghị định này áp dụng đối với cơsở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; vănhoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, giađình, bảo vệ chăm sóc trẻ em." và "2. Tổ chức, cá nhân thành lậpdoanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 1 Điều này hoạt động theo LuậtDoanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này".

Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP quy định: "Các cơ sở ngoài công lập được miễn lệ phí trước bạ khi đăng kýquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà".

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đãsửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ cho phù hợpvới chính sách của nhà nước trong từng thời kỳ. Cụ thể là, tại điểm 6 mục IThông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số95/2005/TT-BTC quy định bổ sung thêm khoản 15 vào mục III phần I Thông tư số95/2005/TT-BTC như sau: "15. Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợppháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đấtvào mục đích giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; khoa học vàcông nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theoquy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chínhsách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Trườnghợp các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sử dụng nhà, đất vào mụcđích nêu trên; hoặc các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sửdụng đất nhưng thực tế không sử dụng nhà, đất đó vào mục đích nêu trên thì phảinộp lệ phí trước bạ hoặc bị truy thu lệ phí trước bạ theo quy định."

Do đó, trường hợp Công ty Cổ phần Biển Đôngthành lập theo Luật Doanh nghiệp, nếu được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xâydựng bệnh viện tư nhân và đăng ký quyền sử dụng đất vào thời gian Nghị định số53/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ theođúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần BiểnĐông được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương