BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dạy học, dạy nghề

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văncủa Cục thuế TP Hà Nội hỏi về thuế GTGT đối với hoạt động ăn trưa, đưa đón họcsinh của Trường THPT Lomonoxop. Về nội dung này, sau khi báo cáo xin ý kiến BộTài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật Thuế GTGT 2003 và Luật ThuếGTGT 2008 quy định: "Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật"thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 về thuế GTGT, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGTcủa Bộ Tài chính hướng dẫn không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với các khoảnthu hộ, chi hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinhdoanh.

Căn cứ quy định trên và theo báocáo của Cục thuế TP Hà Nội tại công văn số 31451/CT-HT ngày 03/12/2012, trườnghợp Trường THPT Lomonoxop thu tiền học phí của hoạt động dạy học trọn gói (baogồm cả tiền ăn, tiền đưa đón học sinh) thì khoản thu này thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, Trường THPT Lomonoxopphải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội biết và kiểm tra cụ thể để xử lý đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST- BTC;
- Vụ PC, KTNB;
- Lưu VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn