TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 449/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty phát triển khoáng sản (MIDECO)

Trả lời công văn số 318/TCKT ngày 26/12/2005 của Công ty phát triển khoáng sản về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty thì: Công ty phát triển khoáng sản ký hợp đồng số 04/2004BPNM ngày 21/3/2004 xây dựng nhà kho chứa mẫu với Xí nghiệp liên doanh mỏ NIKEL Bản Phúc, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau đó, Công ty đã ký hợp đồng số 05/HĐKT ngày 21/4/2004 giao lại toàn bộ phần việc của hợp đồng số 04/2004BPNM nêu trên cho Công ty cổ phần đầu tư Dự án Phát triển Đô thị (UDPI) thực hiện.

Căn cứ quy định tại điểm 2 mục II phần C thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì Công ty phát triển khoáng sản phải đăng ký, khai báo với Cục Thuế tỉnh Sơn La về hợp đồng xây dựng và hợp đồng giao thầu lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Dự án Phát triển Đô thị. Trường hợp, nếu Công ty cổ phần Đối tượng Dự án Phát triển Đô thị không đăng ký, kê khai nộp thuế thì Công ty phát triển khoáng sản phải kê khai, nộp thuế GTGT trên toàn bộ giá trị công trình theo hợp đồng tại Sơn La.

Trường hợp trong năm 2004, Công ty phát triển khoáng sản đã nộp và quyết toán tiền thuế GTGT của hợp đồng số 04/2004BPNM nêu trên tại Hà Nội là trái với quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Công ty phải giải trình việc kê khai, đã nộp thuế tại Hà Nội với Cục Thuế tỉnh Sơn La (có xác nhận của Cục Thuế thành phố Hà Nội) để xem xét không truy thu đối với số tiền thuế GTGT của công ty xây dựng mà Công ty đã nộp tại Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty bị xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc