THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TTg-KGVX
V/v bố trí vốn đầu tư Trung tâm Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 1390/TTr-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2012) và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư(văn bản số 1460/BKH-LĐVX ngày 07 tháng 3 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 1127/BTC-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013) về việc bố trí vốn đầu tư Trung tâm ứngdụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung hạng mục đầu tưTrung tâm ứng dụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộcBộ Y tế vào Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi TWgiai đoạn II (đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-BYTngày 21 tháng 01 năm 2011) theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựngvà theo nguyên tắc: rà soát, cắt giảm những nội dung đầu tư chưa thực sự cầnthiết trong giai đoạn 2012 - 2015, bảo đảm việc bổ sung hạng mục đầu tư Trungtâm ứng dụng Robot không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án và không ảnh hưởngđến mục tiêu của Dự án.

2. Nguồn vốn đầu tư: được bố trí từnguồn vốn trái phiếu Chính phủ 1.300.000 triệu đồng đã giao cho Dự án đầu tưxây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi TW giai đoạn II tại Quyếtđịnh số 1903/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyếtđịnh số 1745/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việcgiao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012,không bổ sung tổng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đối với Dự án.

Cho phép Bộ Y tế ứng trước 100.000triệu đồng trong tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã đượcThủ tướng giao (1.300.000 triệu đồng) để thực hiện đầu tư đồng bộ Trung tâm ứngdụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW.

3. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạoBệnh viện Nhi TW và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về quản lý đầutư xây dựng, quản lý đấu thầu và quy định về sử dụng và thanh toán nguồn vốntrái phiếu Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng đầu tư, hiệu quảnguồn vốn đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), DHC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng