THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 449/TTg-KTTH
V/v mua xe cứu thương của một số dự án trong QĐ số 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại côngvăn 927/BYT-KH-TC ngày 26 tháng 02 năm 2009 về việc mua xe cứu thương của mộtsố dự án trong Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương được mua xe ô tô cứu thương trang bị cho các bệnhviện/trung tâm y tế huyện theo danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo công văn số927/BYT-KH-TC nêu trên. Giao Bộ Y tế thông báo cho các địa phương được mua xe ôtô cứu thương biết, thực hiện.

2. Việc quyết định mua xe cứuthương (ngoài số xe nêu trên) cho từng đơn vị và lộ trình thực hiện: giao Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên cơsở các nguyên tắc sau:

a) Theo đúng quy định hiện hànhvề trang bị, mua sắm, quản lý sử dụng xe chuyên dùng tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyđịnh tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trongcơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước.

b) Xe cứu thương phải trong danhmục các bệnh viện/trung tâm y tế huyện ban hành kèm theo quyết định số47/2008/QĐ-TTg ngày 2 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đềán xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoakhu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp phápkhác giai đoạn 2008 – 2010.

c) Danh mục xe ô tô cứu thươngcó trong danh mục trang bị của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cơ chế quản lý, thanh toán vàquyết toán vốn đầu tư mua sắm xe ô tô cứu thương thực hiện theo quy định hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các vụ: KGVX, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Thiện Nhân