TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TXNK-PL
V/v phân loại trước

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP XNK An Phú Thành.
(329 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhậnđược công văn số 011/2013/CV-AD ngày 18.3.2013 của Công ty CP XNK An Phú Thànhđề nghị phân loại mã HS cho mặt hàng xe ô tô pick up cabin kép hiệu MitsubishiL200 dự định nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8, 9, 10, 11 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trường hợp hàng hóa đề nghị phân loại trước củaCông ty An Phú Thành do phải trưng cầu giám định nên không thuộc trường hợpphân loại trước theo quy định tại Điều 8 Thông tư 49/2010/TT-BTC .

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Hải quan địaphương nơi dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty CP XNKAn Phú Thành biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang