BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4493/BGTVT-KHĐT
V/v trả lời văn bản số 2535/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 2535/TCHQ-TXNK ngày 13/5/2013 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhậpkhẩu đối với trường hợp xin áp dụng ưu đãi đầu tư cho "Dự án xây dựng cơsở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay quốc tế Tân SơnNhất" của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thôngvận tải có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 118/TTg ngày27/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Cảng hàng không- Sân Bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì hệ thống cấp nhiên liệu cùng với các chươngtrình phụ trợ, cơ sở kỹ thuật hạ tầng khác (nhà ga, sân đỗ máy bay, hệ thốngcấp thoát nước, cấp điện …) sẽ từng bước được nâng cấp, cải tạo và mở rộng ….Hiện nay, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tổng thểCảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đếnnăm 2030, trong đó hệ thống cấp nhiên liệu là một hạng mục thuộc khu phục vụ kỹthuật nằm trong quy hoạch tổng thể của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứquy định của pháp luật để xử lý cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu