BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 4494/TCHQ-PC
V/v: Gia hạn thời hạn ra QĐXP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Trả lời công văn số 1779/HQHN-CBL ngày 13/8/2012 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông Nguyễn Tiến Tú, do Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài – Cục Hải quan TP.Hà Nội lập tại Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-HC1 ngày 23/7/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Điều 9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008, căn cứ hồ sơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan TP.Hà Nội tại công văn số 1779/HQHN-CBL ngày 13/8/2012 nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Ông Nguyễn Tiến Tú theo Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-HC1 ngày 23/7/2012 là 30 ngày, kể từ ngày 4/9/2012.
Trong thời gian được gia hạn, Cục Hải quan TP.Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường