BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4494/TCT-TNCN
V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013.

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
(Văn phòng PATH, tầng 2, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời thư của Bà đề ngày08/10/2013 về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho khoản đóng học phí cho concủa người nước ngoài học tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết g.7 điểm g khoản 2 Điều 2Chương I Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính cóhướng dẫn:

"g) Không tính vào thu nhậpchịu thuế đối với các khoản sau:

g.7) Khoản tiền học phí cho con củangười lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của ngườilao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từmầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

…"

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đốivới khoản tiền học phí trả cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theobậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ nếu có chứng từ nộptiền học phí của trường quốc tế Alexandre Yersin cấp và hợp đồng lao động cóquy định việc đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ tiền học phí cho con của ngườilao động là người nước ngoài học tại Việt Nam cũng như chứng từ thanh toán quangân hàng từ tài khoản của đơn vị chi trả thu nhập đến trường quốc tế AlexandreYersin thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản họcphí này.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn