BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4495/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tem ‘VIETNAM DUTY NOT PAID”

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc xử lý tem “VIETNAM DUTY NOT PAIN” đã được dán lên từng mặt hàng kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế nhưng mặt hàng đó hết thời hạn tạm nhập / tạm nhập phải tái xuất / tái nhập / chuyển tiêu thụ nội địa như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải được tái xuất được đưa vào kho ngoại quan (tái xuất vào kho ngoại quan).

2. Hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế hết thời hạn tạm nhập / tạm xuất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính, trước khi làm thủ tục tái xuất / tái nhập / chuyển tiêu thụ nội địa, Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp gỡ bỏ tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” đã dán lên từng mặt hàng, lập biên bản xác nhận việc gỡ bỏ tem (biên bản gồm các nội dung: tên mặt hàng, số seri từng tem đã dán lên từng mặt hàng, tổng số tem gỡ bỏ, thời gian, địa điểm thực hiện), biên bản có đầy đủ chữ ký xác nhận của doanh nghiệp và Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh