VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------

Số: 4495/VPCP-QHQT

V/v: Hội nghị WEF Đông Á 2010 tại Việt Nam (6-7/6/2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 2278/BC-BNG-THKT , ngày 22 tháng 6 năm 2010) về Báo cáo Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) tại Việt Nam tổ chức từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 6 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi và chủ động đề xuất việc tham dự các hoạt động quan trọng của WEF trong thời gian tới; tổng kết quá trình lựa chọn, vận động và tổ chức WEF Đông Á 2010 để đề xuất các hoạt động ngoại giao kinh tế phù hợp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

2. Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy 13 doanh nghiệp thành viên WEF và cộng đồng các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam tiếp tục tham dự các hoạt động của WEF, mở rộng mạng lưới quan hệ trong WEF.

3. Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị WEF Đông Á 2010 nghiên cứu và đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân (nếu có) có thành tích xứng đáng đối với việc triển khai, tổ chức Hội nghị WEF, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng