BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4496/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường về đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 12110/CT-HTr ngày 23/05/2012 của Cục Thuếthành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường về đất, Tổngcục Thuế có ý

kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 197/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường và tái định cư khi nhà nước thu hồiđất "Người bị thu hồi đất, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi,được bồi thưởng đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tạiNghị định này".

Tại tiết 2.18 điểm 2 Mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định:"Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong cáctrường hợp: Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồiđất;"

Tại điểm 14 mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định thu nhập khác: "Tiền đềnbù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trữ các khoan chiphí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lạicủa tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiên đền bù về tài sảncố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa đi^mtheo quy hoạch cửa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗtrợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanhnghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan".

Theo hồ sơ của Cục Thuế gửi kèm theo Quyết định số 12242/QĐ-UBND ngày 30/08/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm về việc phê duyệtbổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đối với Công ty cổ phần 118 khỉ Nhànước thu hồi đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm để thực hiện dự án xây dựng tuyếnđường số 4 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầutư và xây dựng hạ tầng Alphanam được chuyển đổi từ Công ty cổ phần 118 nhận đượctiền bồi thường, hỗ trợ về.đất từ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mớiHà Nội do việc thu hồi đất để xây dựng tuyến đường số 4 vào trung tâm khu đô thịmới Tây Hồ Tây thì Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản tiềnnhận được này. Về thuế TNDN, Công ty nhận được tiền đền bù về tài sản cố địnhtrên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chiphí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố địnhvà các chi phí khác (nếu có), Công ty hạch toán phần còn lại vào thu nhập khácvà kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật và điều kiện thực tế doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn