BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô mới 100% để bảo hành sửa chữa theo điều khoản hợp đồng đại lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu)
Hiện nay Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu có vướng mắc về thủ tục tạm nhập - tái xuất xe ôtô BMW mới 100% để cài đặt phần mềm điều khiển cho xe ôtô BMW (phần mềm PDI) theo điều khoản hợp đồng đại lý giữa Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu với Tập đoàn BMW, cụ thể như sau:
1. Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0304791427 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/10/2009); công ty là nhà phân phối chính thức của hãng xe BMW tại Việt Nam; Tập đoàn BMW tại Vương quốc Campuchia có nhu cầu vận chuyển 01 xe ôtô BMW X5 Drive35i, mới 100% vào Việt Nam để Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu tiến hành cài đặt phần mềm theo điều khoản hợp đồng đại lý giữa Công ty với Tập đoàn BMW (chiếc xe này chưa cài đặt phần mềm PDI để điều khiển cũng như các thông số chưa cập nhật thông tin vào hệ thống của Tập đoàn BMW). Sau khi cài đặt xong phần mềm thì Công ty sẽ tái xuất ô tô trả cho khách hàng tại Campuchia. Tuy nhiên, tại Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ chỉ quy định đối với hàng hóa là thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu … được phép tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê, mượn của thương nhân Việt Nam ký với bên nước ngoài để sản xuất, thi công mà chưa quy định cụ thể đối với trường hợp nêu trên.
2. Tổng cục Hải quan đề xuất nội dung xử lý vướng mắc nêu trên như sau:
Trường hợp Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu là nhà phân phối chính thức của hãng xe BMW tại Việt Nam và đã ký hợp đồng đại lý với Tập đoàn BMW về việc bảo hành, sửa chữa (dịch vụ khách hàng) đối với xe ôtô BMW bao gồm cả xe ô tô BMW được bán ở nước ngoài; theo đó, khi xe ôtô BMW từ nước ngoài tạm nhập vào Việt Nam để bảo hành, sửa chữa sau đó sẽ tái xuất là loại hoạt động đặc thù, mới phát sinh, chưa có quy định tại văn bản quy phạm pháp luật; để có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp và Hải quan địa phương thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa ở Việt Nam theo hợp đồng của thương nhân Việt Nam ký với bên nước ngoài.
Trước mắt, để xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ giải quyết thủ tục tạm nhập tái xuất xe ô tô BMW để Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu bảo hành, sửa chữa theo điều khoản bảo hành, sửa chữa tại hợp đồng đại lý giữa Công ty với Tập đoàn BMW.
Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ sớm có ý kiến về nội dung đề xuất nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp và Cục Hải quan địa phương giải quyết trường hợp của Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu và các trường hợp tương tự khác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh