BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4498/TCT-CS
V/v xác định sản phẩm dệt may

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (ViệtNam).

Trả lời công văn số 14- 10/CV-TSCOVNngày 4/10/2010 của Công ty TNHH suchiya Tsco (Việt Nam) về việc về ưu đãi TNDNdo đáp ứng về tỷ lệ xuất khẩu. Sau khi báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo BộTài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanhnghiệp hướng dẫn: "Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứngđiều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpdo đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại cácvăn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tưtrong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từnăm tính thuế 2007".

- Theo ý kiến của Bộ Công thương tạicông văn số 5204/BCT-CNN ngày 28/5/2010 và công văn số 8870/BTC-CNN ngày06/9/2010 về sản phẩm của Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam) thì:

+ Căn cứ quy định sản xuất công nghệchế biến và sản phẩm đăng ký do công ty cung cấp thì sản phẩm của công ty làsản phẩm dệt được sản xuất trên dây chuyền thiết bị dệt. Tuy nhiên, theo tínhchất nguyên liệu và công dụng của sản phẩm sản xuất thì sản phẩm của Công tyTNHH Tsuchiya không sử dụng cho ngành dệt may (đặc biệt là dệt may xuất khẩu),mà được sử dụng cho các ngành công nghiệp khác như thiết bị văn phòng và thiếtbị gia dụng, trong phụ kiện dùng cho ô tô.

+ Theo cam kết khi gia nhập WTO, kểtừ ngày 01/01/2007, Việt Nam phải xoá bỏ hoàn toàn các ưu đãi thuộc dạng trợcấp cho xuất khẩu và khuyến khích sử dụng hàng trong nước thay thế nhập khẩudành cho ngành Dệt may.

- Theo trình bày tại công văn số06- 10/CV-TSCOVN của Công ty, các sản phẩm của Công ty được Chi cục Hải quanphân loại vào mã 59.11.90.90.00 - loại khác thuộc nhóm 59.11- "các sảnphẩm và mặt hàng dệt phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 củaChương này".

Căn cứ quy định tại Nghị định số24/2007/NĐ-CP và ý kiến của Bộ Công thương, sản phẩm của Công ty TNHH TsuchiyaTsco (Việt Nam) để phục vụ cho mục đích kỹ thuật, không phải là sản phẩm sửdụng cho ngành dệt may (đặc biệt là dệt may xuất khẩu); do đó các sản phẩm ronmềm Ecopolyseal, các dạng tấm dệt và chổi đa chiều chức năng dùng cho các vậtdụng kiến trúc, dùng trong phụ kiện cho các thiết bị văn phòng và thiết bị giadụng, trong phụ kiện dùng cho ô tô của Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam)không thuộc đối tượng áp dụng quy định bãi bỏ các nội dung về ưu đãi thuế TNDNdo đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu trong lĩnh vực dệt, may.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam) được biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếpquản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai