BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4499/TCT-CS
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Universal Candle ViệtNam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 76/UCNV ngày 24/9/2010 của Công ty TNHH Universal Candle Việt Nam về miễn, giảmthuế TNDN. Về vấn đề này sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tồng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ lãi tiền gửingân hàng, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ 01/04/2008 đến 31/12/2008:

- Tại điểm 4, mục II, Phần E Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"4. Trong thời gian đang thựchiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động sảnxuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sảnxuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạchtoán riêng thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảmthuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%)của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế so với tổngdoanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Universal Candle Việt Nam thực tế đáp ứng điều kiện để được hưởngưu đãi thuế TNDN, đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong kỳ tính thuếnăm 2008 (từ 01/4/2008 đến 31/12/2008) có phát sinh các khoản thu nhập từ lãitiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá thì các khoản thu nhập này được thực hiệnnhư sau:

Đối với các khoản thu nhập phát sinhliên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện dự án được ưu đãi (trừ thu nhập từchuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) thì được gộp chung vào thunhập từ hoạt động kinh doanh chính được ưu đãi và được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Đối với khoản thu nhập khác ngoàikhoản thu nhập nêu trên thì phải hạch toán riêng và không được hưởng ưu đãithuế TNDN.

2/ Đối với thu nhập từ lãi tiền gửingân hàng, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ 01/01/2009 đến 31/3/2009:

- Tại điểm 1.1 và điểm 1.2 công vănsố 7250/BTC-TCT ngày 7/6/2010 của Bộ Tài chính về một số nội dung cần lưu ý khiquyết toán thuế TNDN năm 2009 đã hướng dẫn:

"1.1. Về xác định các khoản thunhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn:

- Trong năm tính thuế Doanh nghiệpcó phát sinh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quyđịnh của pháp luật và chi phí trả lãi tiền vay theo quy định thì thu nhập từlãi tiền gửi, lãi cho vay vốn được xác định như sau:

+ Trường hợp khoản thu từ lãi tiềngửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo quyđịnh, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác để tínhthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

+ Trường hợp khoản thu từ lãi tiềngửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo quyđịnh, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào chi phí khi xác định thunhập chịu thuế.

1.2. Về xác định các khoản thu nhậptừ chênh lệch tỷ giá:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinhtrực tiếp từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đượchạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác địnhthu nhập doanh nghiệp.

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phátsinh trong kỳ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằngngoại tệ cuối năm tài chính sẽ được bù trừ với khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phátsinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằngngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thìtính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí khi xácđịnh thu nhập chịu thuế."

3. Đối với khoán thu nhập do được hỗtrợ đền bù giải phóng mặt bằng năm 2008:

Đây là một khoản thu nhập khác phátsinh vào thời điểm 1/4/2008 đến 31/12/2008, khoản thu nhập này không liên quanđến quá trình thực hiện dự án được ưu đãi của Công ty TNHH Candle Việt Nam dovậy khoản thu nhập này phải hạch toán riêng, không được ưu đãi thuế TNDN vàphải kê khai nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để TNHHUniversal Candle Việt Nam được biết. Đề nghị Công ty căn cứ vào các văn bản quyphạm pháp luật và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫncụ thể ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nam Định
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai