BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44TCT/NV2
V/v thuế GTGT đối với đại lý bưu điện

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 152/CT ngày 28/11/2002 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về kê khai thuế GTGT đối với đại lý bưu điện, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Về việc kê khai, tính, nộp thuế của các đại lý bưu điện, Tổng cục thuế đang trình Bộ tài chính có hướng dẫn thực hiện thống nhất; trong lúc chờ văn bản hướng dẫn chính thức, Cục thuế tỉnh Cần Thơ tạm thời thực hiện thu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 8363 TC/TCT ngày 4/9/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (bản photocopy đính kèm).

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc