BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BNN-HTQT
V/v sản phẩm gạo Việt Nam có chứa chất biến đổi gene

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Ngày 08 tháng 12 năm 2011, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 11416/BCT-KV1 về việc phốihợp xử lý vụ việc sản phẩm gạo Việt Nam có chứa chất biến đổi gene. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc họp ngày 20/12/2011 với đại diện củaĐại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để trao đổi và khẳng định vấn đề sản phẩm biếnđổi gene:

Thực hiện chủ trương của Nhà nước,theo tinh thần Nghị định thư Cartagena thì hiện nay Việt Nam đang trong quátrình hoàn thiện hành lang pháp lý để đi đến phê chuẩn thực phẩm biến đổi genenếu đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; hiện nay Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn mới ban hành danh mục các loài cây trồng biến đổi geneđược phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng và môi trường bao gồm:bông, ngô, đậu tương; chưa ban hành danh mục các loại thực phẩm biến đổi geneđược phép nhập khẩu và sử dụng ở Việt Nam.

Theo Luật An toàn Thực phẩm về Ghinhãn thực phẩm biến đổi gene được quy định tại Điều 44, Điểm d, khoản 2, mục 3:“Đối với một số thực phẩm biến đổi gene phải ghi cụm từ - Thực phẩm biến đổigene”; Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy địnhcụ thể về ghi nhãn thực phẩm, thời hạn sử dụng thực phẩm; quy định cụ thể thựcphẩm biến đổi gene phải ghi nhãn, mức tỷ lệ thành phần thực phẩm có gene biếnđổi phải ghi nhãn”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị với đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản cung cấp danh mục, tiêuchuẩn các mặt hàng biến đổi gene được phép nhập khẩu vào Nhật Bản, tăng cườngcác loại hình hợp tác để giúp cho sản phẩm nông sản Việt Nam xuất khẩu sangNhật Bản nhiều hơn nữa …

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn cũng đã có văn bản số 3832/BNN-VP ngày 27 tháng 12 năm 2011 báo cáo Lãnhđạo Đảng và Nhà nước về một số vấn đề liên quan đến sử dụng giống cây trồngbiến đổi gene tại Việt Nam; và văn bản số 3561/BNN-KHCN ngày 02/12/2011 trả lờiĐại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về ghi nhãn thực phẩm biến đổi gene (tài liệugửi kèm theo).

Để đảm bảo uy tín và lợi ích từxuất khẩu gạo, sản phẩm gạo nói riêng và các mặt hàng nông sản thủy sản nóichung của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản và các thị trường khác. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Khoa học Công nghệ;
- Các Cục Quản lý CLNLSTS; Chế biến TMNLTS và NM; Trồng trọt
- Lưu VT-HTQT (ndh-03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng