BỘ XÂY DỰNG

-------------------

Số: 45/BXD-HĐXD

V/v: Lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 221/ĐPTTH ngày 06/4/2010 của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thẩm định năng lực đơn vị tư vấn quản lý dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì “... Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.”. Như vậy, chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ các nội dung quy định tại Điều 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để xem xét, kiểm tra và lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án.

Về vấn đề này, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng-Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 166/GĐ-GĐ1 ngày14/4/2010 hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);

- Sở XD TP Hải Phòng;

- Lưu VP, Cục GĐ, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Đã ký

Trần Ngọc Thiện