BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 45/BXD-KHTK
V/v: Chủ trương thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Công ty nước và môi trường Việt nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Công ty Nước và Môi trường Việt nam (VIWASE)

Công ty Nước và Môi trường Việt nam (VIWASE) có Tờ trình số 582/TT-NMTngày 27/12/2004 về việc xin phép thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Côngty Nước và Môi trường Việt nam tại số nhà 5, số 7 và số 9 Phố Đường Thành- HàNội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đồng ý về mặt chủ trương để Công ty Nước và Môi trường Việtnam (VIWASE) tiến hành lập và thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Công tyNước và Môi trường Việt nam tại số nhà 5, số 7 và số 9 Phố Đường Thành- Hà Nội.

Trong quá trình lập dự án, Công ty Nước và Môi trường Việtnam làm việc với Sở Kiến trúc quy hoạch Hà Nội về phương án kiến trúc để đảmbảo các quy định của UBND Thành phố Hà nội trong khu vực phố cổ.

Công ty Nước và Môi trường Việt nam căn cứ vào nội dung trêntriển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTK.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng