BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 45/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí MiềnNam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 037- 09/CV-HC ngày18/02/2009 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam về vướng mắc trong quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiếtbị thi công làm việc trong một ca. Các khoản mục chi phí được tính vào giá camáy bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, nănglượng, tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác của máy.

Chi phí nhiên liệu do Công ty cung cấp cho phương tiện đithuê được tính vào chi phí trực tiếp trong cơ cấu dự toán.

Giá thuê máy do hai bên thoả thuận theo nguyên tắc bên chothuê chào giá, bên đi thuê xem xét quyết định.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí MiềnNam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lưu VP , Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh