BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-QLN
V/v: cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5123/BTC-QLG ngày17/4/2015 của Bộ Tài chính chuyển văn bản số 050315/JLL ngày 30/3/2015 của Côngty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về việc thực hiện ngành nghề định giá bấtđộng sản. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 01/4/2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 13/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)về thực hiện ngành nghề định giá bất động sản.

2/ Tại Khoản 4 Điều 80 của Luật Kinh doanh bất độngsản 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) quy định: “4. Chứng chỉđịnh giá bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành cógiá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành;hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện vềthẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá.”

Theo quy định pháp luật nêu trên, kể từ thời điểmLuật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành, nếu hoạt động kinhdoanh dịch vụ định giá bất động sản của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (ViệtNam) có liên quan đến phạm vi quy định của pháp luật về giá thì nhân viên địnhgiá của Công ty được tiếp tục sử dụng chứng chỉ định giá bất động sản đã đượccấp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 trong thời hạn 05 năm,sau thời hạn 05 năm nêu trên thì nhân viên định giá bất động sản của Công typhải có đủ điều kiện về thẩm định giá viêntheo quy định của pháp luật về giá; các điều kiện khác liên quan về hoạt động thẩm định giá thực hiện theo các quy định của phápluật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công tyTNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà