BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-VLXD
V/v sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 2009/CV-MP17 ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong về việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I để san lấp mặt bằng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Ngoài các tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ, thạch cao đã được ban hành, hiện nay Bộ Xây dựng đang chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật dự kiến ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018 cụ thể như sau:

1. Các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành

- TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy.

- TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy.

- TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy.

- TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng.

- TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng.

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng;

- TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng;

- Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”;

- QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Các tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật, mức kinh tế kỹ thuật dự kiến ban hành trong quý IV năm 2017 và đầu năm 2018

- Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do;

- TCVN “Yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật”;

- Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện;

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường;

- TCVN kỹ thuật thi công nghiệm thu tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường;

- Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro xỉ;

- Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro xỉ nhiệt điện;

- Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG;

- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông sử dụng phế thải tro xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt;

- TCVN: Thuật ngữ định nghĩa cho các sản phẩm đốt than;

- Định mức dự toán công tác san lấp mặt bằng công trình sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ vật liệu tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức công tác làm đường bê tông từ vật liệu tro, xỉ;

- Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c)
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc