TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Khánh Hòa

Tiếp theo công văn số 917/GSQL-TH ngày 05/12/2012về việc xác minh chữ ký tại ô số 12 C/O mẫu D số tham chiếu 0004186/SER /2012cấp ngày 29/10/2012 do chữ ký này không có trong danh sách mẫu dấu, chữ ký lưutại Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi đang chờ kết quả xác minh C/O nêu trên,Tổng cục Hải quan nhận được bản cập nhật danh sách mẫu dấu, chữ ký cán bộ cóthẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia và đã thông báo tới Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố tại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013. Trong danh sáchnày có mẫu chữ ký của Ông (bà)Suganda. Do đó, đề nghị đơn vị tiến hànhkiểm tra, đối chiếu và xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vịbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Đông Á (để biết)
(Đ/c: Đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn