TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/HD-TLĐ
V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Công tác nữ công năm 2012

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các công đoàn ngành Trung ương
- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đạihội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tớiĐại hội XI Công đoàn Việt Nam, là năm tiếp tục triển khai Chiến lược Quốc giavề Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hộiđại biểu toàn quốc Phụ nữ Việt Nam lần thứ XI.

Từ đặc điểm, tình hình nói trên, Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công năm 2012như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghịquyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú ý những nộidung liên quan đến lao động nữ; triển khai sâu rộng Luật Bình đẳng giới, Chiếnlược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành độngcủa Tổng Liên đoàn về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

2. Tiếp tục tham gia xây dựng và tuyêntruyền sâu rộng nội dung của Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửađổi) sau khi được Quốc hội khóa XIII thông qua, đặc biệt chú trọng những quyđịnh về chính sách lao động nữ.

3. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng hợppháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ để kiến nghị, đề xuất cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp giải quyết, tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chínhsách lao động nữ.

4.Tiếp tục triển khai thông báo số 26/TB-TWngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ CNN-HĐH đất nước";tăng cường công tác truyền thông, tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũCNVCLĐ về vị trí, vai trò của gia đình, giáo dục những giá trị truyền thống củagia đình Việt Nam, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình. Tùy điều kiện cụ thể,lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh gia đình nữCNVCLĐ tiêu biểu ở quy mô cấp Tỉnh, Thành, Ngành, Tổng Công ty.

5. Lựa chọn các nội dung thiết thực và hìnhthức phù hợp để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhân ngày Quốc tếphụ nữ (8/3), Tháng Công nhân (tháng 5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Thánghành động vì trẻ em, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày Phụ nữ ViệtNam (20/10) và các ngày lễ lớn của đất nước.

6. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quảNghị quyết 6b ngày 29/1/2011 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN về "Công tác vậnđộng nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" và Chỉ thị 03 ngày18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việcnước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tíchcực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do TW HộiLHPN Việt Nam phát động.

Phát hiện và giới thiệu các tập thể nữ, cá nhân nữtiêu biểu để xét tặng giải thưởng "Nguyễn Đức Cảnh", giải thưởng"Tài năng sáng tạo nữ" của Tổng Liên đoàn; giải thưởng "Phụ nữViệt Nam", giải thưởng Kovalevskaia của TW Hội LHPN Việt Nam.

Tiếp tục chỉ đạo để xây dựng, phát triển và nângcao hiệu quả hoạt động của Quỹ "Tài năng sáng tạo nữ" và Quỹ "Bảotrợ Trẻ em của Công đoàn Việt Nam".

7. Phối hợp với Hội phụ nữ đồng cấp triểnkhai có hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI vàđóng góp vào Văn kiện của Đại hội, triển khai Nghị quyết của Đại hội; vận độngCNVCLĐ ủng hộ xây dựng "Mái ấm tình thương" (sẽ có công văn hướng dẫnriêng); Phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án "Tuyêntruyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐHđất nước" và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt".

8. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm triển khai cóhiệu quả Chiến lược Dân số - SKSS giai đoạn 2011-2020, tăng cường công táctruyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ, sức khỏesinh sản cho CNVCLĐ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chấtlượng cuộc sống từng người, từng gia đình CNVCLĐ và toàn xã hội.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữcông các cấp, tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công;chú trọng xây dựng mô hình chỉ đạo điểm hoạt động nữ công ở các doanh nghiệp,các khu công nghiệp - khu chế xuất; quan tâm công tác cán bộ nữ từ việc quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và giới thiệu nhânsự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, phấn đấu đạt chỉtiêu của Chương trình hành động về Bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2015 của TổngLiên đoàn và các cấp Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ cácTỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộcTổng Liên đoàn căn cứ vào hướng dẫn công tác nữ công năm 2012 để cụ thể hóa phùhợp với địa phương, ngành và cơ sở và tổ chức thực hiện có hiệu quả, định kỳbáo cáo về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Nữ công Tổng Liên đoàn).

Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- TW Hội LHPNVN
- Ban Dân vận TW
- Lưu: VT, NC TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hồng