BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v giao kết hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

Trả lời công văn số 12/KCN-ĐN ngày 02/01/2003 của quí Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 26 của Bộ Luật Lao động, thì hợp đồng lao động là sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung là: “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng