VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/VPCP-KTN
V/v triển khai cấp bách công trình khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông ĐT 905 và ĐT 908, tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhVĩnh Long (tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 7892/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 11 năm 2011), BộTài chính (công văn số 15266/BTC-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2011), Bộ Giao thôngvận tải (công văn số 7124/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011) về việc triểnkhai cấp bách công trình khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông ĐT 905 và ĐT908, tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ràsoát, ưu tiên các hạng mục công trình cần đầu tư sớm và sử dụng nguồn vốn dođịa phương quản lý để khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông trên đường ĐT 905 vàĐT 908. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu theo phương án vừa thiết kế, vừathi công, Tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý