BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 450/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Ngày05/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống biểu mẫu kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thunhập cá nhân.

Để đảmbảo cho việc kê khai thuế thu nhập cá nhân được thống nhất, Tổng cục Thuế hướngdẫn nội dung kê khai cụ thể theo từng tờ khai mới được sửa đổi, bổ sung banhành kèm theo công văn này.

Các tờkhai không có nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2010/TT-BTC nêu trênthì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 778/TCT-TNCN ngày 09/3/2009 củaTổng cục Thuế.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế phản ánh về Tổng cụcThuế (Vụ Quản lý thuế Thu nhập cá nhân) để nghiên cứu có hướng dẫn kịp thời.

Tổngcục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 450/TCT-TNCN hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân