ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/UBND-NCPC
Về việc đính chính Danh mục kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành.

Kiên Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh.

Do sơ suất trong khâu kiểm tra văn bản trước khiban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xin đính chính Danh mục kèm theoQuyết định số 986/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhKiên Giang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhândân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành như sau:

- Tại số thứ tự thứ 14: Chỉnh sửa ngày, tháng,năm ban hành Quyết định số 1123/2001/QĐ-UB thành: “11/6/2001”.

- Tại số thứ tự thứ 60: Chỉnh sửa trích yếu nộidung của Quyết định số 47/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 thành: “Về việc sửa đổiĐiều 1 của Quyết định số 1236/1999/QĐ-UB ngày 29/6/1999 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc cấm khai thác thủy sản bằng nghề xiệp, te, bóng mực và cào ven bờtrên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

- Tại số thứ tự thứ 63: Chỉnh sửa trích yếu nộidung của Quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003 thành: “Về việc ban hànhchính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang”.

- Tại số thứ tự thứ 127: Chỉnh sửa ngày, tháng,năm ban hành Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND thành: “16/9/2005”.

- Tại số thứ tự thứ 136: Bỏ trích yếu nội dungQuyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 đề nghị được sửa lại là: “Về việcđiều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệthống giáo dục quốc dân”.

- Tại số thứ tự thứ 148: Bổ sung trích yếu nộidung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 là: “Về việc sửa đổi, bổsung khoản 3, Điều 7 của Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối vớitài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sảnđược xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

- Tại số thứ tự thứ 157: Bổ sung trích yếu nộidung Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 là: “Về việcbổ sung Khoản 3.2 Điều 3 của bảng quy định về thu và sử dụng họcphí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dânban hành kèm theo Quyết định số 1670/2000/QĐ-UB ngày 03/8/2000 của Ủy ban nhândân tỉnh Kiên Giang vềviệc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệthống giáo dục quốc dân”.

- Tại số thứ tự thứ 173: Bổ sung trích yếu nộidung Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 là: “Về việcban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin đính chính lại để quý đơn vị đượcbiết./.

TL. CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGLâm Quang Chánh