TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45001/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cng thôngtin điện tử Chính phủ

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 544/PC-TCT ngày01/6/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về điều kiện ưu đãi thuế theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ của Ông Trần Thanh Tùng (SĐT: 0903495523; Email:tttran[email protected]) do Cổng thôngtin điện t Chính phủ chuyn đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 1, Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội sửađi, bổ sung một số điều của các Luậtvề thuế; b sung đim đvà đim e vào khoản 1 Điều 13 của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đi, bsung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 như sau:

“5. Bổ sungđiểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13như sau:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mớisản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phm công nghiệp h trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Sản phẩm công nghiệp h trợ cho công nghệ cao theo quy địnhcủa Luậtng nghệ cao;

- Sản phẩm công nghiệp h trợ cho sản xuất sản phẩm cácngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khíchế tạo mà các sản phm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chun kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiênphát triển quy định tại đim này.

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiệndự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuếtiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểumười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định củaLuật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầutư đăng ký không quá 5 năm k t ngày được phép đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật về đầu tư.”.

Căn cứ quy định trên, nội dung Độc giả Trần Thanh Tùng hỏi không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế TP Hà Nội.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tinđiện tử Chính phủ trả lời Độc giả Trần ThanhTùng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để b/c);
-
Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn