TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45002/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn (Vụ Hợp tác Quốc tế).
(Đ/c: S 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội- MST: 0103301337)

Trả lời côngvăn số 4577/BNN-HTQT đề ngày 10/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Pháttrin Nông thôn hỏi về chính sách thuế,Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Mục 1 Chương 2 Thông tư 1 81/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện chính sách thuế và ưu đãi thuếđối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và nguồn vốn vayưu đãi của các nhà tài trợ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2014) quy địnhnhư sau:

“Điều 6. Chính sách thuế đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụthực hiện dự án

2. Thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế,phí, lệ phí khác đi với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tạiViệt Nam.

a) Nhà thu chính cung cp hàng hóa, dịch vụ cho Chủ dự án ODA viện trợkhông hoàn lại phảinộp thuế GTGT (nếu hợp đng ký bao gồm thuế GTGT), thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luậtpháp thuế, phí, lệ phí.

b) Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịchvụ cho nhà thầu chính của dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế GTGT, thuế TNDNvà các loạithuế, phí, lệ phí khác theo quy định củaluật pháp thuế, phí, lệ phí.

d) Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhàtài trợ đ thực hiệndự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gm thuế GTGT và dự án không được ngânsách nhà nước b trí vn đi ứng đ trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lạisố thuế GTGT đu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ đ thực hiện hp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việchoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điu 8 Thông tư này. Trường hợp dự ánđược ngân sách nhà nước bố trí vn đi ứng đ tr thuế GTGT thì nhà thầu chính khôngđược hoàn thuế GTGT đu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký giữa chủ dự ánvà nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT hay khôngbao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy định ca Luật Thuế GTGT và các văn bản hướngdn hiện hành.

Ví dụ 2:

Công ty A ký hợp đồng với Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Xây dựng công trình trường học theo giá trúng thu không bao gồm thuế GTGT.

- Trường hợp 1: Dự án không được ngân sách nhà nướcb trí vn đối ứng để thanh toán thuế GTGT:

Công ty A được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụmua vào phục vụ cho việc xây dựng công trình theo hợp đng ký với Chủ dự án.

- Trường hợp 2: Dự án được ngân sáchnhà nước b trí vn đi ứng để thanh toán thuế GTGT:

Công ty A không được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịchvụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng công trình theo hợp đng ký với Chủ dự án. Công ty phảikhai, nộp thuế GTGTtheo quy định.

Nhà thầu chính phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào muahàng hóa, dịch vụ đ thực hiện hợp đng cungcp hàng hóa, dịch vụ ký với Chủ dự án hoặc nhàtài trợ ca dự ánODA viện trợ không hoàn lại. Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đu vào thì:

Trường hợp nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo phương pháp trựctiếp thì không được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì nhà thầu chính thực hiện khai, khu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dn thi hành.

…”

- Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Mục 2 Chương IIIThông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy địnhnhư sau:

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án s dụng nguồn vốn h trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc việntrợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án sử dụng vn ODA không hoàn lại: chủ chươngtrình, dự án hoặc nhà thu chính, t chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình,dự án được hoàn lại s thuế GTGT đã tr đi vớihàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam đ sử dụng cho chương trình, dự án.

…”

- Căn cứ Quyết định s 5619/QĐ-BNN-HTQT ngày 26/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát trin nông thôn v việc phê duyệt văn kiện dự án h trợ k thuật Vùng “Thực hiện Chương trình h trợ nông nghiệp then chốt tiu vùng GMS” TA 8163 - Tên dự án: Thựchiện Chương trình hỗ trợ nông nghiệp then cht khu vực tiuvùng sông Mê Công giai đoạn 2.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Vụ Hợp tác quốc tế (là Chủ dự án) ký hợp đng trách nhiệm với nhà thầu chính đ thực hiện các hoạt động phục vụ chodự án “Thực hiện Chương trình h trợnông nghiệp then chốt khu vực tiuvùng sông Mê Công giai đoạn 2” thì:

- Trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với Chủ dự án để thực hiện dự ánODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không đượcngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính đượchoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ đ thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 181/2013/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp dự án được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thu chính không được hoàn thuế GTGT đu vào đã trả đối với hàng hóa, dịchvụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký giữa ch dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGThay không bao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy địnhcủa Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 5;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn