TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45003/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 606/PC-TCT ngày12/6/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về thời hạn nộp báo cáo tình hìnhsử dụng hóa đơn của Độc giả Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0939591888; Email:[email protected]) do Cổngthông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyn đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế và Nghị địnhs 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Tại Điều 8 quy định về cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế như sau:

“1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theongày dương lịch, k cả ngày ngh theo quy định.

2. Trường hợpthời hạn được tínhbằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước tr ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hếtthời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hànhchính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉđó.

5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việchành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được h sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

-Tại Tiết b, Khoản 3, Điều 10 quy định về thời hạn nộp hồ sơkhai thuế quý như sau:

“b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý; tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi)của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của BộLao động thương binh và xã hội.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời hạn nộp hồ sơ khai thuếquý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quýphát sinh nghĩa vụ thuế, trường hpthời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn đượctính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Theo đó, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn QuýI/2015 là ngày 30/4/2015.

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miềnNam, ngày Quốc tế lao động năm 2015 kéo dài từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày03/5/2015 theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quýI/2015 được tính là ngày 04/5/2015.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Nguyễn Thị Thanh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để b/c);
-
Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn