TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45004/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễnthông Hà Nội
(Địa chỉ: Số 6 ngõ102 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
MST: 0102374420)

Trả lời công văn số 148/2015/HTE /TC đề ngày 26/5/2015 củaCông ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏivề chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị đnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 11 quy định về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổchức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phátsinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhânkhông kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăngthì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo tng s tương ứng với đề nghị của tổ chức,hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân khôngkinh doanh nhưng có phát sinh hoạt độngbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng được cơ quanthuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ được xác định như sau:...

+ Tại Điều 19 quy định về lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn sốdòng của một số hóa đơn:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn s dòng của một số hóa đơn, người bánhàng có thể lập thànhnhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiềusố hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp sốsau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liêntục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người muađược ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu,phí thu thêm, chiết khấu thương mại,thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuốicùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kêđể liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóađơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê s..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chungcủa mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫntại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm,mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã s thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợpngười bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kêphải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tng cộng tiền thanh toán (chưa có thuếgiá trị gia tăng) đúng với s tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn s... Ngày... tháng.... năm” và có đầyđủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phảiđược đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóađơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữcùng với hóa đơn để cơ quan thuế kim tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theoquy định.

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách,đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số78/20 14/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thihành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

2. Sửa đổi, b sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệpđược trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợppháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụtừng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khithanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ quy đnhtrên, trường hợp Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông Hà Nội có mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân thì Công ty đượctính giá trị hp đồng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếuđáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư s119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính đã trích dẫn ở trên.

Trường hợp đơn vị cung cấp hợp đồng là cá nhân không kinhdoanh thì Công ty phải đề ngh cá nhân liên hệ với cơ quan thuế để được cấp hóa đơn lẻgiao cho Công ty làm chứng từ hạch toán theo quy định.Trường hợp nếu danh mục hàng hóa, dịch vụnhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn sử dụng bảng kê đ liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Nếu bảng kê cóhơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh sốtrang liên tục và phải đóng dấu giáp lai của cơ quan thuế. Trên bảng kê cuốicùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký củangười mua hàng như trên hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính đã trích dẫn ở trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễnthông Hà Nội được biết để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 4;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn