TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45006/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 606/PC-TCT ngày12/06/2015 của Tổng cục Thuế chuynthư hỏi ca độc giả Trần Quang Huy do Cng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhchuyn đến, về việc giải đáp chính sáchthuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết bKhoản 2.1 Điều 6 Thông tư s 78/2015/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướngdẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoảnchi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phn giá trị tn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏahoạn và trường hợp bất kh khángkhác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được tr khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ th như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn vàtrường hợp bất khảkháng khác theo quy định của pháp luật.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn vàtrường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tng giá trị tn thất trừ phần giá trị doanh nghiệpbảo him hoặc t chức, cá nhân khác phải bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

b) Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng;bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đi quá trình sinh hóa tự nhn được tính vào chi phí được tr như sau:

- Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quanthuế trực tiếp quản giải trìnhv hàng hóa bị bị hư hỏng do hết hạn sửdụng, bị hư hỏng do thay đi quá trìnhsinh hóa tự nhiên.

- Biên bản kim kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng dodoanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõgiá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng;chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có th thu hi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuấtnhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xácnhndo đạidiệnhppháp của doanh nghiệp ký và chu trách nhiệm trước pháp lut.

- Hồ sơ hồi thường thiệt hại được cơquan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của t chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).”

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp đơn vị ca độcgiả có hàng tồn kho bị hưhng do hết hạn sử dụng thì công ty đượctrừ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệpnếu thực hiện đúng các điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định tại Tiết b Khoản 2.1 Điều 6 Thôngtư số 78/2015/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính biết hướngdẫn độc giả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn