TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45009/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Trust Health Care
(Địa chỉ: Số nhà A26-1 ngõ 91 phố Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0102731048)

Trả lời công văn số 01- 062015/THC ngày 17/6/2015của Công ty TNHH Trust Health Care (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chínhsách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng:

“ Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị giatăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trịgia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

- Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuếtại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014) như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi,bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) nhưsau:

c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quýáp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trịtăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính).”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại tiết e, khoản 7 Điều 5 quy định các trườnghợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Điều 5. các trường hợp không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuếtrong các trường hợp sau:

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoahồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diệnkhông chịu thuế GTGT.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phátsinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý từ hoạt động đạilý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo thángtheo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trust HealthCare được biết và thực hiện ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn